Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001osnivačka Skupština Udruge Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava „AGRICOLA“ održana 06. listopada 2005. godine donijela je

STATUT

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, pravni status, sjedište, predstavljanje i zastupanje, područje na kojem djeluje, ciljevi, djelatnost i načela djelovanja, unutarnji ustroj udruge, tijela i organi udruge,  sredstva za rad i postupanje s imovinom, i sva druga pitanja u vezi s radom udruge Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, u daljnjem tekstu (UDRUGA).
Pravni status, cilj i djelatnost

Članak 2.

AGRICOLA je nevladina udruga poljoprivrednih proizvođača koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i očuvanjem tradicijskog načina života na selu.

Program rada udruge je razvoj poljoprivrede na području bjelovarsko-bilogorske županije, kroz razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, prvenstveno podizanje razine obrazovanosti i specijalizacije za pojedine vidove proizvodnje u suradnji sa nadležnim institucijama kroz različite seminare, stručna predavanja i savjetovanja, razvoj ekološke svijesti poljoprivrednika, organiziranje poljoprivrednika u strukovne organizacije radi pripreme za zajednički nastup na tržištu, ekološki održive proizvodnje te razvoj seoskog turizma.
Prilagođavanje poljoprivrednika ekonomičnijem i konkurentnijem načinu proizvodnje, prihvaćanju novih tehnologija te primjene istih.
Udruga  će provoditi i određene projekte, prije svega u smislu promicanja prezentacije seljačkih i ekoloških proizvoda.
Udruga je pravna osoba upisana u nadležno državno tijelo.

Naziv i sjedište

Članak 3.

Naziv udruge je „Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava AGRICOLA“. Agricola na latinskom jeziku znači „seljak“. Skraćeni naziv udruge je „UOPG Agricola“
Sjedište udruge je u Garešnici, Kapelica 123.

Predstavljanje i zastupanje UDRUGE

Članak 4.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik i tajnik udruge.
Područje djelovanja

Članak 5.

Udruga djeluje na području Bjelovarsko – bilogorske županije.
Udruga se može povezati s drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
Udruga se može učlaniti i u međunarodne udruge i asocijacije.
Odluke iz stavaka 3. i 4. ovoga članka donosi Upravni odbor udruge
Pečat, znak i boje druge
Pečat je okruglog oblika promjera 35 mm, obodno je ispisano ime udruge Udruga Obiteljskih Poljoprivrednih Gospodarstava, a u sredini je velikim slovima font „tunga“ ispisano ime udruge „AGRICOLA“.

Članak 6.

Pravovaljanost rada i odlučivanja

Članak 7.

Predsjedništvo i Upravni odbor valjano odlučuje ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova javnim glasovanjem.
Skupštinu čine delegirani članovi koji o datumu, mjestu i satu održavanja Skupštine moraju biti obaviješteni 3 dana prije, a kvorum na Skupštini se postiže sa prisutnošću najmanje ½ članova Skupštine.
Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova javnim glasovanjem.

GLAVA II.

NAČELA
Načelo statutarnosti akata

Članak 8.

Svi akti moraju biti u skladu sa Statutom, Svaki član dužan je pridržavati se odredbi Statuta   poštivati odluke nadležnih tijela i organa.
Sve odluke i akti nadležnih tijela i organa   stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drugačije određeno.

Načelo javnosti

Članak 9.

Djelovanje je javno, a očituje se u izvješćivanju članova, uvidom ovlaštenih tijela državne vlasti u dokumentaciju, izdavanjem vlastitih publikacija te objavom dokumenata i priopćenja o djelovanju
Ovlaštene osobe i predstavnici u udruzi imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o djelovanju i o radu   prenoseći tako službene stavove udruge.

GLAVA III.

ČLANSTVO

Članak 10.

Članom udruge može postati svaki građanin republike Hrvatske s navršenih najmanje 18 godina života potpisivanjem izjave da se želi učlaniti u udrugu i plaćanjem upisnine.
Tajništvo vodi središnju evidenciju članstva, a ista je jedina mjerodavna za utvrđivanje statusa člana, kao i ukupnog broja članova.
Tajnik donosi obvezujuće upute o načinu i postupku vođenja evidencije članstva te o periodičnoj redovitoj provjeri usklađenosti evidencija članstva.
Svaki član ispunjenjem pristupnice mora platiti godišnju članarinu koju propisuje Upravni odbor  na temelju čega se postaje članom  i dobiva se iskaznica   koju izrađuje Tajništvo
Upravni odbor  donosi odluke o plaćanju i visini članarine.
Prava i dužnosti člana udruge

Članak 11.

Prava člana  su:

 • sudjelovati u radu
 • biti izabran u tijela i organe
 • predlagati i provoditi određene programe i aktivnosti uz pomoć
 • biti izvještavan o radu
 • podnijeti ostavku na mjesto u tijelima i organima
 • istupiti iz udruge.

Dužnosti člana su:

 • platiti članarinu,
 • djelovati u skladu sa Statutom i Programom, kao i ostalim općim i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela i organa
 • štititi interese i ugled.

Članstvo u udruzi prestaje

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi upravni odbor, a brisanje iz članstva provodi Tajništvo.

GLAVA IV.

TIJELA I ORGANI UDRUGE

Članak 12.

Tijela su:

 • Skupština ,
 • Upravni odbor
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor

Organi su:

 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Tajnik

SKUPŠTINA UDRUGE
Status, sazivanje i pravovaljanost rada Skupštine

Članak 13.

Skupština  je najviše izborno tijelo.
Skupština  zasjeda najmanje jednom godišnje.
Skupštinu  saziva Predsjednik  ili 1/5 članova skupštine
Skupština može pravovaljano raditi ako je nazočna najmanje 1/2  članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Skupštinu vodi Radno predsjedništvo koje izabire Skupština na temelju Statuta i Poslovnika o radu kojeg donosi sama Skupština na prijedlog Predsjedništva ili potpisani prijedlog najmanje 7 članova Skupštine.
Skupština izabire predsjednika, potpredsjednika i tajnika na mandat od 4 godine.
Skupština donosi Statut, te njegove izmjene i dopune.
Sastav Skupštine

Članak 14.

Članovi Skupštine su članovi Upravnog odbora, predsjednici i delegirani članovi, izabrani predstavnici podružnica pojedinih općinskih i gradskih središta.

PREDSJEDNIŠTVO
Sastav i ovlasti

Članak 15.

Predsjedništvo sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika.
Predsjedništvo vodi udrugu, odlučuje o svim pitanjima i donosi sve odluke o radu koje nisu u nadležnosti drugih tijela i organa.
Predsjedništvo donosi Pravilnik o radu podružnica, županijske organizacije i drugih tijela.
Predsjedništvo predlaže Skupštini Pravilnik o radu Skupštine te promjene i izmjenu Statuta.
Predsjedništvo odlučuje o povezivanju s drugim udrugama i o učlanjivanju u međunarodne organizacije.

UPRAVNI ODBOR
Sastav i ovlasti

Članak 16.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika, tajnika i jednog člana skupštine.
Upravni odbor  se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i daje ocjenu rada Predsjedništvu.
Upravni odbor  saziva Predsjednik  ili Predsjedništvo svojom odlukom.
Upravni odbor donosi odluku o visini godišnje članarine za članove.

NADZORNI ODBOR
Sastav i ovlasti

Članak 17.

Nadzorni odbor (NO) ima tri člana koje bira Skupština.
Članovi NO-a braju se na četiri godine i mogu biti iznova izabrani.
Član NO-a ne može biti član UO-a.
Sjednice NO-a održavaju se prema potrebi.

NO nadzire i provjerava:

 • poštivanje Zakona, Statuta i drgih općih akata i odluka Skupštine
 • materijalno i financijsko poslovanje te raspolaganje imovinom

NO je dužan, primjereno svojim ovlastima, reagirati na svaku predstavku, primjedbu i žalbu na kojoj inzistiraju članovi.
Član NO-a može biti opozvan zbog nerada i nehata.

PREDSJEDNIK
Izbor i ovlasti

Članak 18.

Predsjednika izabire Skupština na temelju prijedloga Upravnog odbora ili potpisane kandidature od najmanje 5 članova Skupštine.
Predsjednik se bira iz redova članstva.
Predsjednik se bira javnim glasovanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

Članak 19.

Predsjednik upravlja udrugom i odlučuje o svim tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje udrugom, a u dogovoru s članovima Predsjedništva i Upravnog odbora.

Predsjednik

 • predstavlja i zastupa,
 • predlaže i privremeno imenuje povjerenike za osnivanje podružnica.
 • provodi politiku sukladno Programu i Statutu, odlukama nadležnih tijela i u tu svrhu donosi provedbene odluke,
 • nadzire provođenje Programa i Statuta te odluke nadležnih tijela,
 • daje izjave za javnost u ime,
 • saziva Skupštinu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje jedan od članova Predsjedništva na temelju odluke Predsjedništva.

TAJNIK
Izbor i ovlasti

Članak 20.

Tajnika izabire Skupština na prijedlog Predsjedništva, Upravnog odbora, ili potpisane kandidature od najmanje 5 članova Skupštine
Tajnik se bira iz redova članstva.
Tajnik se bira javnim glasovanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.
Tajnik rukovodi radom Tajništva sukladno odlukama Predsjedništva i Upravnog odbora.
Tajništvo obavlja administrativne, financijske, tehničke i stručne poslove sukladno odlukama Upravnog odbora.
Tajnik predlaže Predsjedništvu imenovanje članova Tajništva, izvršnih, operativnih i međunarodnih tajnika.

GLAVA V.

USTROJSTVO

Članak 21.

Ustrojstvo udruge
Udruga  je ustrojena na županijskoj i gradskim/općinskim razinama.
Na gradskim/općinskim razinama je ustrojena u obliku podružnica, a na razni županije u obliku Županijske organizacije koje se sastoje od svih podružnica na području županije.
Pravilnik o radu podružnica i županijske organizacije donosi Predsjedništvo udruge.

GLAVA VI.

MANDAT TIJELA I ORGANA
Trajanje mandata

Članak 22.

Mandati tijela, organa i predstavnika udruge traju 4 (četiri) godine nakon čega se potvrđuje mandat za iduće razdoblje ili se izabiru novi organi u tijelima. Organi u tijelima naknadno izabrani imaju mandat do isteka mandata tijela u koje su izabrani.

NAČIN FINANCIRANJA I PRESTANAK RADA UDRUGE
Način financiranja i sredstva za rad

Članak 23.

Udruga se financira iz upisnina, članarina, donacija, dobrovoljnih priloga i poklona, dotacija, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Detaljan način financiranja udruge određuje Upravni odbor donošenjem Pravilnika o financiranju i raspolaganju sredstvima.
Način prestanka rada i raspodjela imovine

Članak 24.

Udruga  prestaje djelovati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.
Nakon prestanka djelovanja sva imovina udruge pripada Hrvatskom perinatalnom fondu.

GLAVA VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Način predlaganja Statuta i njegovih promjena

Članak 25.

Prijedlog promjena i prijedlog novog Statuta može dati Predsjedništvo.
Tumačenje Statuta udruge

Članak 26.

Tumačenje Statuta udruge daje skupština čija je odluka konačna.
Stupanje na snagu Statuta udruge

Članak 27.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u reistar udruga pri nadležnom državnom tijelu.

Predsjednik „UOPG Agricola“
Mario Juretić